ਥੀਮ ਚੁਣੋ

ਟੈਕਸਟ ਆਕਾਰ

  • ਟੈਕਸਟ ਆਕਾਰ ਵਧਾਓ
  • ਟੈਕਸਟ ਆਕਾਰ ਘਟਾਓ
  • ਆਮ ਟੈਕਸਟ ਆਕਾਰ

Current Size: 100%

ਭਾਸ਼ਾ ਚੁਣੋ

Main menu

ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ

ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲਰ ਅਥਾਰਟੀ

ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਮੈਪ ਚਿੱਤਰ

ਪੁੱਡਾ ਭਵਨ ਦੇ ਖੇਤਰ- 62,
ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ ਮੋਹਾਲੀ, ਪੰਜਾਬ
+91-172-2215202

ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਸ਼ੈਕਸ਼ਨ

ਹਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਇਸਦਾ ਸ੍ਰੋਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਪਹੁੰਚਣਯੋਗ ਵਿਕਲਪ

ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਵੇਰਵਾ, ਪਹੁੰਚ-ਯੋਗਤਾ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ

ਵੱਖ ਵੱਖ ਫਾਇਲ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੇਖੋ

ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੇਖੋ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਫਾਇਲ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ.

ਸਕਰੀਨ ਰੀਡਰ

ਵੱਖਰੇ ਸਕਰੀਨ ਰੀਡਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ