ਥੀਮ ਚੁਣੋ

ਟੈਕਸਟ ਆਕਾਰ

  • ਟੈਕਸਟ ਆਕਾਰ ਵਧਾਓ
  • ਟੈਕਸਟ ਆਕਾਰ ਘਟਾਓ
  • ਆਮ ਟੈਕਸਟ ਆਕਾਰ

Current Size: 100%

ਭਾਸ਼ਾ ਚੁਣੋ

Main menu

ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ

ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲਰ ਅਥਾਰਟੀ

ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਮੈਪ ਚਿੱਤਰ

ਪੁੱਡਾ ਭਵਨ ਦੇ ਖੇਤਰ- 62,
ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ ਮੋਹਾਲੀ, ਪੰਜਾਬ
+91-172-2215202

ਫੀਡਬੈਕ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈ . ਇਸ ਫਾਰਮ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿਓ. ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਗਤ ਚੁਣੌਤੀ ਵਾਲੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਵਿਮ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ Web Information Manager Email Id.. ਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਭੇਜਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ . ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪਟਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ.

2 + 12 =