ਥੀਮ ਚੁਣੋ

ਟੈਕਸਟ ਆਕਾਰ

  • ਟੈਕਸਟ ਆਕਾਰ ਵਧਾਓ
  • ਟੈਕਸਟ ਆਕਾਰ ਘਟਾਓ
  • ਆਮ ਟੈਕਸਟ ਆਕਾਰ

Current Size: 100%

ਭਾਸ਼ਾ ਚੁਣੋ

Main menu

ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ

ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲਰ ਅਥਾਰਟੀ

ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਮੈਪ ਚਿੱਤਰ

ਪੁੱਡਾ ਭਵਨ ਦੇ ਖੇਤਰ- 62,
ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ ਮੋਹਾਲੀ, ਪੰਜਾਬ
+91-172-2215202

ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਵਿਸ਼ਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੇਖਣ ਨੰਬਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਤੀ
31 ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ 18/69/2016-5MU2/40 01/04/2017 ਦੇਖਣ / ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
32 ਪੁਡਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਰੂਲ ਸੋਧ 21.12.16 G.S.R.01/P.A.11/1995/Ss.43 and 180/Amd.(2)/2017) 12/21/2016 ਦੇਖਣ / ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
33 ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਰੂਲਜ਼, 2013 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ G.S.R.01/P.A.11/1995/Ss.43 and 180/Amd.(2)/2017 12/21/2016 ਦੇਖਣ / ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
34 ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਡੇਰਾ ਬੱਸੀ 6182-93-CTP(PB)/SD-46 12/15/2016 ਦੇਖਣ / ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
35 ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ 12/04/16-5Hg2/891764/1 12/15/2016 ਦੇਖਣ / ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
36 ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ) ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ 17/05/16-5HG2/885314/1 11/30/2016 ਦੇਖਣ / ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
37 ਸੁਪਰ ਮੈਗਾ ਮਿਕਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇੰਟੀਗਰੇਟਡ ਸਨਅਤੀ ਪਾਰਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ. 18/51/16-5MG2/2755 11/21/2016 ਦੇਖਣ / ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
38 ਸੁਪਰ ਮੈਗਾ ਮਿਕਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇੰਟੀਗਰੇਟਡ ਸਨਅਤੀ ਪਾਰਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ. 18/51/16-5MG2/2755 11/21/2016 ਦੇਖਣ / ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
39 ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ ਵਿਚ ਸੋਧ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ 5191-5202-CTP(Pb)/SC-76 10/27/2016 ਦੇਖਣ / ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
40 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ. 35-Leg./2016 10/21/2016 ਦੇਖਣ / ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ